Blog

A cégalapítás menete – Mi szükséges a cégalapításhoz?

A cégalapítás számos vállalkozó esetében menekülési útvonal lehet, hiszen a júliusban bejelentett KATA-módosítások miatt rengetegen kerültek válaszút elé. A cégalapítás az egyik lehetséges opció, így most ebben a cikkben részletesen bemutatjuk, hogyan is történik ez, és milyen feltételek szükségesek hozzá.

Ha eddig KATÁS voltál és nem tudod ebben az adónemben folytatni a tevékenységed, akkor ebben a cikkben rengeteg hasznos infóval gazdagodhatsz a cégalapítással kapcsolatban. Érdemes alaposan utánajárni ennek a kérdésnek, hiszen egy cég vezetése sokkal nehezebb feladat, mint egy KATÁS vállalkozást vinni.

Röviden a KATA módosításokról

Több cikkben is foglalkoztunk már a KATA módosításokkal, és említettük, hogy számos vállalkozó fog egyéni vállalkozás helyett céget alapítani. Ez valóban egy lehetséges alternatíva, de persze cikkünkben nem csak a korábbi vállalkozóknak szeretnénk segítséget nyújtani, hanem azok számára is, akik korábban nem vállalkoztak és most céget szeretnének alapítani.

A KATA-s vállalkozók lehetőségeiről, illetve az átalányadóról, mint lehetséges adózási formáról szóló cikkeinkben részletesen bemutatjuk, milyen feltételek mellett milyen megoldást biztosítanak ezek a módszerek.

Kata adózás

Most azonban nézzük meg, a cégalapítás milyen feltételek mellett valósítható meg.

A cégalapítás feltételei

Ahhoz, hogy valaki céget alapítson, vannak személyi és anyagi feltételei is, illetve vannak olyan tényezők, amelyek a cég nevére, székhelyére vonatkoznak Ezeknek a feltételeknek mindenképpen meg kell felelned, ha céget akarsz alapítani.

1. Nagykorú személy alapíthat céget

Ez talán az egyik legegyértelműbb dolog, ami valójában nem is szorul komolyabb magyarázatra. Ahhoz, hogy valaki céget alapíthasson, be kell tölteni a 18. életévét.

Emellett azt is fontos megemlíteni, hogy a cég ügyvezetője nem lehet olyan személy, aki gondnokság alatt állt, illetve bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt személy sem alapíthat céget.

2. Szükség van egy cégnévre

A különféle cégtípusokkal részletesen foglalkozunk a későbbiekben, általánosságban azonban elmondható, hogy minden cégtípus esetében szükséges egy egyedi cégnévre.

Ennek a kiválasztására érdemes komoly figyelmet fordítani, és ami a legfontosabb, hogy ellenőrizni, hogy nincs-e már olyan nevű cég, amit mi kitaláltunk. Ebben nagy segítséget nyújthat az e-cegjegyzek.hu weboldal, ahol azonban regisztráció szükséges az adatok lekéréséhez.

A cégnévnek legalább 3 karakterben el kell térnie minden, már létező cégnévtől.

3. A cég székhelyének meghatározása

A cég székhelyének a meghatározása is alapfeltétel. Ha a megjelölt székhelynek nem kizárólagos tulajdonosa a cégalapító, vagy az ingatlannak van egy vagy több haszonélvezője is, akkor a cégalapításhoz szükség van székhelyhasználati hozzájárulás benyújtására is.

Természetesen van olyan lehetőség is, hogy egy székhelyszolgáltató cég segítségét veszi igénybe a céget alapító személy.

4. Tevékenység megadása

Meg kell határozni a cég tevékenységi körét is, legyen szó bármilyen cégtípusról. Legalább egy tevékenységet meg kell adni, de ez a cégalapítás után természetesen bővíthető.

Fontos azonban megemlíteni, hogy vannak engedélyköteles illetve tiltott tevékenységi körök is. Az engedélyköteles tevékenységi körök legális folytatásához mindenképpen be kell szerezni az engedélyeket.

5. Az alapító tőke

Bár ebben komoly eltérés van a különféle cégtípusok esetében, amelyeket a későbbiekben bemutatunk részletesen, általánosságban elmondható, hogy valamilyen mértékű tőke minden cégalapítás alapfeltétele.

alapító tőke

6. Alapító okirat és alapító tagok

Minden cég esetében elengedhetetlen feltétel az alapító okirat létrehozása. Egy cég alapító okiratának elkészítésében mindenképpen szükség van közjegyzői vagy ügyvédi segítségre, illetve érdemes könyvelő bevonására is. Ilyenkor célszerű lehet már azzal a könyvelővel vagy könyvelőirodával felvenni a kapcsolatot, aki a cég könyvelését végezni fogja.

Az alapító tagok is természetesen feltétlenül szükségesek. Ebben is van eltérés cégtípusoknál, hiszen például betéti társaság alapításához mindenképp szükség van egy beltagra és egy kültagra is. Korlátolt felelősségű társaság, azaz kft alapítás esetén azonban arra is van lehetőség, hogy egy vállalkozó egyszemélyes kft létrehozása mellett dönt.

Sőt, többszemélyes kft esetén még kiskorú személy is lehet a kft tagja, ügyvezetője azonban természetesen nem.

Milyen cégtípusok közül lehet választani?

Az alábbiakban bemutatjuk az egyes cégtípusokat, amelyek alapítása Magyarországon lehetséges.

1. Egyéni cég

Az egyéni cég egy egyéni vállalkozási forma.

A törvény szerint (2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről) az egyéni cég jogi személyiséggel nem rendelkezik. Az egyéni cég tulajdon szerezhet, szerződéseket köthet és peres eljárás résztvevője is lehet.

Egyéni céget csak olyan természetes személy alapíthat, aki korábban egyéni vállalkozó volt. Az egyéni vállalkozását meg kell szüntetnie ahhoz, hogy megalapíthassa a céget. Az újonnan alapított cég nem számít az egyéni vállalkozás jogutódjának.

Vannak kivételes esetek, de alapvetően egy egyéni cégnek csak egyetlen tagja lehet. Fontos továbbá megemlíteni, hogy egy természetes személy egyidejűleg csak egyetlen egyéni cégben lehet tag.

2. Betéti társaság

Betéti társaság (Bt.) alapításához legalább két tag szükséges, egy beltag és legalább egy kültag, így arra nincsen lehetőség, hogy valaki egyszemélyes betéti társaságot hozzon létre.

A Bt. beltagja a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan felelősséggel tartozik, míg a kültag csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje erejéig felelős, a cég további tartozásaiért nem. Ez tehát azt jelenti, hogy a beltag – aki a legtöbb esetben az ügyvezető is – a cég kötelezettségeiért a saját, személyes vagyonával is felel.

A betéti társaság nagy előnye, hogy nincs minimálisan meghatározott alaptőke, hanem csak a cégalapítás költségei, amelyeket szintén egy külön fejezetben mutatunk be.

cégtípusok

3. Korlátolt felelősségű társaság

A korlátolt felelősségű társaság (kft.) a gazdasági társaságok egyik típus, így jogi személynek kell tekinteni. Kft alapítás a kis- és középvállalkozásokra jellemző Magyarországon.

Az 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) az alábbi módon határozza meg a kft. fogalmát:

„A korlátolt felelősségű társaság (kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a tag nem köteles helytállni.”

A tagok felelőssége a társasággal szemben a törzsbetéteik erejéig, ill. a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás mértékéig terjed ki.

A kft. alapítás egyik fontos feltétele, hogy minimum 3 millió forint alaptőke szükséges hozzá, ennek az összegnek az összetétele illetve a rendelkezésre bocsátása rugalmas. Ez azt jelenti, hogy nem kell a cégalapításnál azonnal befizetni az egészet. Kft. esetén arra is van lehetősége a tagoknak, hogy osztalékot vegyenek ki.

4. Részvénytársaság

A részvénytársaság egy (rt.) egy tőkeegyesítő társasági forma, amely nyilvánosan (nyrt.) vagy zártkörűen működtethető (zrt.). Fontos, hogy alapítani csak zártkörű részvénytársaság alapítható, és a működési forma megváltoztatásával válhat nyilvánossá.

A részvénytársaságnak rendelkeznie kell egy bizonyos, a törvényben meghatározott mértékű alaptőkével, amely valójában az összes részvény névértékének összege.

Az alapításhoz szükséges minden részvényes anyagi hozzájárulása, amely lehet pénzbeli illetve nem pénzbeli (apport) hozzájárulás.

A zártkörűen működő rt. alaptőkéje nem lehet kevesebb mint, 5 millió forint, nyilvános rt. esetében pedig a minimum alaptőke 20 millió forint.

5. Közkereseti társaság

A közkereseti társaság (kkt.) olyan gazdasági társasági forma, amelyben a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett közösen gazdálkodnak, és az ehhez szükséges vagyont a társaság rendelkezésére bocsátják.

Egy kkt. alapításához legalább két természetes személyre van szükség, egyszemélyes kkt. nem alapítható. Nem alapíthat közkereseti társaságot kiskorú, illetve olyan természetes személy, aki egyidejűleg más gazdasági társaságban is korlátlan felelősséget vállaló tag.

Magyarországon a kkt. egy jellemzően családi vállalkozási forma, bár az elmúlt évtizedekben számuk folyamatosan csökken.

Ezek voltak tehát a lehetséges cégtípusok. És hogyan történik a cég alapítása?

A cég bejegyzésének lépései

A cég bejegyzése ma már szinte minden esetben elektronikusan történik. Fontos kiemelni, hogy minden esetben szükség van jogi képviseletre, tehát a folyamatban egy ügyvédnek is részt kell vennie, hiszen ő feladata a dokumentumok begyűjtése, ellenőrzése illetve a benyújtandó dokumentumok vizsgálata és elektronikus okirattá alakítása.

 • Az első lépés az, amikor az eljáró ügyvéd benyújtja a kérelmet a cég székhelye szerint illetékes cégbíróság felé. Az ügyvéd szerepe azért kiemelten fontos, mert a cégbíróság az ő részére fogja megküldeni a cégalapítási folyamat során az egyes határozatokat.
 • Az ügyvéd által benyújtott kérelem beérkezése után a cégbíróság kikéri a NAV-tól a szükséges adatokat, adószámot illetve a KSH-tól a statisztikai számjelet.
 • Miután ez elkészül, a cégbíróság megküldi a elektronikus tanúsítványt a cég képviseletében eljáró ügyvédnek.
 • A kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül a cégbíróság elvégzi a benyújtott dokumentumok formai vizsgálatát. Abban az esetben, ha valamilyen dokumentum hiányzik, illetve a folyamat során valamilyen illetéket az kérelmet benyújtó nem fizetett meg, a kérelmet elutasítja. Egyéb esetben hiánypótlást bocsáthat ki.
 • A beérkezést követő 8 napon belül pedig az érdemi vizsgálata is megtörténik a kérelemnek. Ilyenkor ellenőrzi a cégbíróság, hogy a benyújtott dokumentumok megfelelnek-e a jogszabályok rendelkezéseinek. Itt megint történhet elutasítás, illetve hiánypótlásra is bocsáthatja a kérelmet a cégbíróság, de ezt a beérkezéstől számított 8 napon belül kell megtenni.
 • A vizsgálatok után a céget képviselő ügyvédnek megküldi a határozatot a cégbíróság.

cégbíróság

Pár szó a hiánypótlásokról

A hiánypótlásokkal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy erre az ügymenet során csak egyszer van lehetőség.

Épp ezért fontos, hogy a kérelem benyújtása alaposan elő legyen készítve, minden szükséges dokumentumot össze kell szedni, hogy lehetőleg ne legyen szükség hiánypótlásra.

Ez persze főként az eljáró ügyvéd felelőssége, hiszen neki kell a kérelmet benyújtania illetve rendszerezni a mellékleteket.

Az egyszerűsített eljárás mit jelent?

A fent leírt módot nevezzük a cégalapítás általános módjának.

Van azonban egy úgynevezett egyszerűsített eljárás is. Ez azt jelenti, hogy cég létesítő okiratát jogszabályban meghatározott tartalmú szerződésminta útján készíti el a közreműködő ügyvéd.

Az egyszerűsített eljárásnak nagy előnye, hogy ingyenes, illetve gyorsabb is. A szerződésminta alapján létrehozott alapító okiratot az eljárásban az ügyvéd is gyorsabban tudja elkészíteni.

Fontos megjegyezni, hogy itt nincs lehetőség hiánypótlásra, tehát lényegében itt mindent hibátlanul, tökéletesen kitöltve kell benyújtani.

A cégalapítás költségei

A cégalapítás illetéke tulajdonképpen két tényezőtől függ. Az egyik az, hogy milyen társasági formát választunk, a másik pedig, hogy a hagyományos vagy az egyszerűsített eljárásban történik a cégalapítás. Utóbbinál az egész folyamat illetékmentes, így itt nem kell ilyen jellegű költségekkel számolni.

Természetesen az ügyvédi díjjal azonban minden esetben számolni kell, ezt tekintve pedig nagyok lehetnek az eltérések.

A hagyományos eljárásban a bt. esetében 50 ezer, kft alapítása esetén pedig 100 ezer forintot kell fizetni a cégalapításért. A részvénytársaságoknál az egyszerűsített eljárás kedvezményt jelent, itt csak 50 ezer forintot kell megfizetni.

A módosítások azonban már minden esetben költségekkel járnak. Kft. vagy bt. módosításánál 15 ezer forint illeték illetve 3 ezer forint közzétételi díj megfizetése kötelező.

cégalapítás költsége

Cégalapítás esetén is fontos a tudatosság

A cégalapítás menete, ahogy a cikkből kiderül, nem egy elképesztően nehéz folyamat, hiszen alapos utánajárással és egy jó ügyvédi segítséggel zökkenőmentesen végig lehet vinni a folyamatot. A tudatosságra azonban az alapítás mellett a későbbiekben még nagyobb szükséged lesz.

Alaposan fel kell mérni, hogy valóban készen áll-e a vállalkozásod arra, hogy a cégalapítás mellett dönts. Különösen fontos ez azon vállalkozók számára, akik eddig a KATA előnyeit élvezték, hiszen az egy rendkívül egyszerű vállalkozási és adózási forma. Egy cég vezetése ennél sokkal emberpróbálóbb feladat, így alaposan át kell gondolni, mielőtt belevág az ember.

Továbbá kiemelten fontos az is, hogy a cégalapítás előtt eldöntsük, pontosan milyen adózási formában akarjuk a céget működtetni. Bár van lehetőség ennek korrigálására, egy rosszul megválasztott adózási forma miatt akár több százezer forintos adóhátrány is keletkezhet. Nem mindegy például, hogy KIVA-s vagy TAO-s adózás mellett indítjuk el a céget.

Ha cégalapítás előtt szeretnél tanácsot kérni a megfelelő adózás kiválasztásához, vagy bármilyen segítségre van szükséged, nyugodtan vedd fel velünk a kapcsolatot, mindenben a segítségedre leszünk.

Read More

Áremelés kommunikálása ügyfélveszteség nélkül?

Legyen szó egyéni vállalkozásról vagy egy cégről, az áremelés minden területen felütötte a fejét, hiszen a megváltozott adózási törvények és az infláció okozta negatív hatások minimalizálására az áremeléssel tudnak reagálni a vállalkozások.

De hogyan emeljünk úgy az árainkon, hogy az ne járjon az ügyfeleink és megrendelőink elvesztésével? Ebben a cikkben bemutatjuk, milyen módon érdemes kommunikálni az áremelést az ügyfeleid irányába.

Miért van szükség áremelésre?

Az áremelésre tulajdonképpen azért lehet szüksége a cégeknek és a vállalkozóknak, mert a gazdasági válság, és főképp az infláció miatt a pénzünk lényegesen kevesebbet ér, így ahhoz, hogy az érintett cégek és vállalkozók ,,pénzüknél maradjanak”, nagyobb bevételre van szükségük. Erre pedig a legjobb és leghatékonyabb mód az áremelés. 

Fontos azonban megemlíteni, hogy ez nem csak a vállalkozásokra igaz. Az infláció, amely röviden pénzromlást jelent, a magánemberek pénztárcáján is érezteti a hatását. Ugyanannyi pénzért az infláció növekedésével egyre kevesebb terméket tudunk megvásárolni. Erre jó esetben az a megoldás, hogy növeljük a bevételeinket, már ha ez lehetséges. Ez pedig lényegében ugyanaz, mint amit a cégek és vállalkozások esetében az áremelés jelent.

Cégeknél és vállalkozóknál szóba jöhet persze az a megoldás is, hogy nem az árakat emelik, hanem az ügyfélszám növelésével próbálják meg kompenzálni a pénz romlását. Itt tehát nem az áron növelnek, ami az ügyfeleknek is fáj, hanem növelik az ügyfelek számát. 

Itt azonban van egy bökkenő.

áremelés oka

Azt semmiképp nem ajánljuk, hogy a szükséges többletet jelentős ügyfélszám-növeléssel próbáld előteremteni. Mindig arra kell törekedni, hogy a szolgáltatást, amit nyújtasz, a legjobb minőségben tudd folytatni. Ez hosszú távon sokkal kifizetődőbb, hiszen az ügyfeleid épp azért választottad téged, mert meg voltak elégedve a munkád minőségével.

Az pedig törvényszerű, hogy adott idő vagy munka befektetésével sokkal nagyobb mennyiségű munkát nem lehet ugyanolyan minőségben elvégezni. Az ügyfélszám-növelés tehát, ha jelentős, mindenképp a minőség rovására megy.

2 fontos alapelv az áremelés kapcsán

1. Törekedj a win-win szituációra

Az áremeléssel kapcsolatban a legfontosabb, hogy több oldalról is meg kell vizsgálni a lehetőségeket. A vállalkozókat és cégeket egyaránt nagyon rosszul érintik a jelen körülmények, azt azonban tudatosítani kell magadban, hogy ezzel az ügyfelek is így vannak. Legyen szó akár egy alvállalkozóról vagy egy megrendelőről, az infláció és a gazdasági bizonytalanság mindenkit érint, így nem csak te vagy nehéz helyzetben.

Az ügyfelekkel törekedni kell egy olyan megoldás megtalálására, amely számukra és számodra is a legjobb megoldást adja. Ez akár jelentheti azt, hogy még a kedvezményes adózási formákkal előre kiállítasz egy számlát például egy évre. Ez nagy segítség lehet az ügyfelek számára, hiszen a vállalkozások (legyen szó egyéni vállalkozásról vagy cégről) szoros anyagi keretek között működnek, így a megnövekedett áraknál már nem biztos, hogy előre ki tud fizetni az ügyfél egy éves díjat, de a korábban használt ár még belefér számára. 

Ez persze csak egy példa. Ahány együttműködés, annyi megoldás lehet. A lényeg az, hogy arra kell törekedni, hogy olyan konszenzusos megoldást találjatok, amelyből a legjobban tudtok kijönni.

win-win szituáció

2. Legyen tartásod és önbizalmad

Fontos továbbá, hogy soha ne emelj árat sértettségből. Nem jó irány, ha az áremelést úgy kommunikálod az ügyfeleid felé, hogy áldozati szerepben pózolva próbálod meg érvényesíteni az akaratodat.

Az semmiképp nem jó, ha az áremeléssel kapcsolatban azt kommunikálod az ügyfél felé, hogy a változások ellehetetlenítettek, és kénytelen vagy árat emelni. Ezzel nem kelted a magabiztosság látszatát, és ha még sajnálatból az ügyfelet sikerül megtartani, már egy alárendelt szerepben találod magad. 

A vállalkozói lét nem arról szól, hogy alárendelt helyzetben nyújtasz szolgáltatást a megrendelők számára.

Ha tudatos vállalkozó vagy, akkor tisztában vagy a terméked, szolgáltatásod értékével. Maradj magabiztos, legyen tartásod, és ebben a szellemben kommunikáld ügyfeleid felé az áremelést. Ha tisztában vagy az értékeiddel, ki is kell tudnod állni mellette. Ehhez persze az is szükséges, hogy valódi minőséget képviselj az adott területen.

A siker kulcsa a győztes típusú gondolkodás

Korábban már említettük, hogy milyen alternatívák jöhetnek szóba azoknál, akik a KATÁS adózási formát kénytelen elhagyni. De az áremelés persze nem csak őket érinti, hanem a cégeket is, és minden vállalkozót.

Az igazi győztes soha nem arra törekszik, hogy mások kárán gazdagodjon, gyarapodjon. Arra kell fókuszálni, hogy magadhoz képest, a korábbi eredményeidet megugorva válj egyre jobbá. 

A győztes típusú gondolkodást a legszemléletesebb módon úgy tudjuk bemutatni, hogy foglalkozunk az áldozat típusú gondolkodásról, ami szöges ellentéte a győztes típusú gondolkodásnak.

Az áldozat típusú gondolkodásra jellemző 3 viselkedési forma, amelyeket el kell kerülni:

1. Mások hibáztatása

Az áldozat típusú gondolkodásra nagyon jellemző, hogy ezek az emberek túlságosan nagy fókuszt helyeznek a külső tényezőkre. Mindig minden helyzetben másokat tartanak felelősnek, és azt gondolják, hogy a nehézségeket csak mások – legyen az egy kormány, egy világjárvány vagy egy háború – okozhatják. 

Természetesen a külső körülmények hatással vannak rád mint vállalkozó, azonban túl nagy jelentőséget tulajdonítani ezekre nem célszerű, hiszen változtatni rajta nem igen van lehetőséged. 

A győztes típusú gondolkodás arra fókuszál, hogy a saját házad táján mit tudsz változtatni, amivel előnyösebb helyzetbe tudod hozni magad. Lényegében arról szól ez, hogy az idődet nem arra fordítod, hogy másokat okolsz a kialakult helyzetért, hanem arra, hogy a fennálló körülményekből a legtöbbet tudd kihozni. 

mások hibáztatása

2. Önigazolás

Az áldozat típusú gondolkodás másik jellemzője az önigazolás. Amikor valaki éppen nem másokra mutogat, akkor olyan magyarázatokat keres, amelyekkel azt próbálja bizonyítani, hogy neki igaza van, és aki másképp gondolja arra nem is kell odafigyelni.

Értelmezhető ez tulajdonképpen egy önbecsapásként is. Klasszikus esete ennek az alábbi mondat: 

,,A pénz nekem nem fontos, csak egészséges legyek!”

Ezt persze sokszor olyan emberek mondogatják, akik közben, látva a szomszéd előnyösebb anyagi helyzetét, sárgulnak az irigységtől. Gondoljunk csak bele, mennyire gondolja komolyan ez a személy azt, hogy neki nem fontos a pénz. 

Ez csak egy példa, és ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy az anyagi függetlenség minden probléma megoldásának forrása. Ez közel sincs így. Inkább arra próbálunk rámutatni, hogy ha valaki nem tesz valamiért, akkor nem is fogja azt megszerezni, legyen szó akár anyagi vagy szellemi dolgokról. 

3. Panaszkodás

A harmadik tulajdonság pedig, amit el kell kerülni, az a panaszkodás. Ez ráadásul az eddig említett tulajdonságoknál is károsabb. 

Aki jártas a pszichológiában, önismeretben vagy spiritualitással foglalkozik, annak ismerős lehet az a törvény, hogy amire fókuszt helyezünk, az megnő, felerősödik. Épp ezért káros annyira a panaszkodás.

Ha folyamatosan azzal vagyunk elfoglalva, hogy nekünk mennyire rossz, akkor lényegében bekerülünk egy olyan negatív spirálba, ami meggátol minket abban, hogy a probléma megoldására tudjunk összpontosítani. Egy idő után ráadásul már az igazán jó dolgokat se fogjuk észre venni. Igen rövid idő alatt arra a következtetésre jutunk, hogy minket senki nem segít, senki nem ért meg, és a végén jön a valódi megbetegedés, a depresszió. 

panaszkodás

És mit tegyél, ha felfedezed magadon az áldozat típusú gondolkodást? 

Minden szokás átprogramozható

Ha azt tapasztalod, hogy rendszeresen vagy csak néha is másokat hibáztatsz a dolgokért, vagy sokat panaszkodsz, akkor már lényegében félig el is jutottál a megoldáshoz.

Tudatosítanod kell magadban, hogy ezek a hibás működések ütötték fel a fejüket, és be kell látnod azt, hogy bekerültél a korábban említett negatív spirálba. Ha ezt tudatosítottad magadban, akkor először is megértően kell magadhoz viszonyulni. 

Lényegében át kell huzalozd magad, fel kell venned egy új gondolkodásmódot. Ehhez sokan önfejlesztés vagy segítő szakemberekkel való munka során jutnak el. Keresd meg a számodra megfelelő módot, és tudatosan foglalkozz magaddal, hogy az áldozat típusú gondolkodást győztes típusú gondolkodásra tudd cserélni.

A győztes típusú ember jellemzői:

 • kitartó, szenvedélyes, kockázatvállaló
 • felismeri a lehetőségeket
 • tesz a sikerért
 • folyamatosan tanul, fejlődik, képzi magát
 • rugalmas
 • jól alkalmazkodik a változásokhoz
 • keresi mindig az új utakat, lehetőségeket
 • nem másokkal versenyez, hanem magát győzi le
 • tudatos döntéshozatal jellemzi

Most pedig nézzük, ezek ismeretében hogyan tudod a legjobban kommunikálni az áremelést az ügyfelek irányába.

Hogyan emelj árat?

Tudatosítanod kell magadban, hogy a szolgáltatás, amit nyújtasz az ügyfelek számára, az értékes, nem csak neked, hanem az ügyfél számára is. 

Az ügyfelek soha nem azért fizetnek, hogy te milyen sokat és keményen dolgoztál. Az ügyfél azért fizet, mert minőségi szolgáltatást kap, ami számára értékes segítséget nyújt, akár a munkájában akár a magánéletben.

A áraidat pedig az az határozza meg, hogy mekkora értéket teremtettél a munkád során. Erre jó példa, hogy van, aki hajlandó kifizetni egy szolgáltatásra több millió forintot, míg más – aki számára az a szolgáltatás teljesen irreleváns – egy forintot nem áldozna rá. Az értéket az teremti, hogy az ügyfélnek mire van szüksége. A 

A Pareto-elv

A Pareto-elv kimondja, hogy minden munkának, feladatnak létezik az a 20%-a, ami a végeredmény 80%-áért felel.

Ez az árazásban is tökéletesen működik. Vegyük példának a könyvelést. A könyvelőirodák között óriási hasonlóság fedezhető fel, hiszen a munkafolyamatokat tekintve a legtöbb ponton megegyeznek. Mégis vannak sikeresebb és kevésbé jól működő könyvelőirodák. 

És hogy ez mitől függ?

A Pareto-elv szerint a munkád során ha 20%-nyi időt vagy energiát igénylő többletmunkát beleteszel az adott dologba, az felel a végeredmény, tehát a megteremtett érték 80%-áért. 

Ez nálunk a K&K Tudatos Könyvelésnél például azt jelenti, hogy az általános könyvelői feladatok mellett olyan extra szolgáltatásokat, odafigyelést adunk ügyfeleinknek, amelyek számukra óriási értékkel bírnak, nekünk azonban nem került többe, mint hogy 20%-kal többet foglalkoztunk az adott ügyféllel.

A tudatos áremelés

Hogyan kommunikáljuk az áremelést?

A kommunikáció legyen nyílt, őszinte, egyenes és bátor. Ne kérj elnézést azért, mert árat emelsz. Személyesen az ügyfélhez szóljon a dolog, ezt minden ügyfélnél külön kell kidolgoznod. 

Ne helyezkedj a korábban részletesen bemutatott áldozati szerepbe, mert ezzel hosszú távon csak magadnak ártasz, és így semmiképp nem fogtok tudni eljutni egy olyan win-win szituációba, amelyből mindketten, te és az ügyfél is a legjobban tudtok kijönni.

Fontos, hogy az áremelés mértékével és a határidőkkel kapcsolatos dolgokat tisztázzátok, elkerülve a későbbi félreértéseket és kellemetlenségeket.

Milyen csatornákon teheted ezt meg?

A legjobb természetesen az, ha az ügyfeleiddel személyesen találkozva tudod közölni, hogy milyen áremelést tervezel eszközölni. Így egyrészt a kommunikáció is zavartalan, és érezni fogja az ügyfeled is, hogy fontos neked, hogy személyesen beszéljetek erről a kiemelten fontos dologról.

Online videokonferencián, illetve telefonon is van lehetőség kommunikálni az áremelést. Előbbi akkor lehet ideális, ha sok ügyfeled van és nincs időd, lehetőséged mindenkivel személyesen találkozni. 

A telefonos opció is megoldás lehet, itt azonban arra figyelni kell, hogy előre egyeztetett időpontban történjen a beszélgetés, minimalizálva ezzel a zavaró tényezőket (utazás, háttérzajok, stb.)

E-mailben pedig részletesen ki tudod fejteni a mondandód, és van lehetőséged a javításra, átírásra is. Ezek a feltételek pedig az ügyfél számára is megvannak, így ez is egy kifejezetten jó kommunikációs csatorna. 

személyes találkozó

Végül pedig adunk pár további tanácsot, ami a segítségedre lehet az áremelés kommunikálásában.

10 jó tanács az áremeléshez

 1. Dicsérd az ügyfelet
 2. Minőség és értékek hangsúlyozása
 3. Plusz szolgáltatások kínálata (lehet nincs is szükség áremelésre?)
 4. Ne csak az áremelésről beszélj
 5. Hitelességi elemek kiemelése, továbbra is hangsúlyozd, hogy értékes lehet veled tovább együttműködni
 6. Inflációs adatok és az emelés okainak bemutatása
 7. Lista az áremelkedés részeiből, ez is növeli a hitelességet
 8. Átfutási idő: hosszú távon célszerűbb lehet egy ütemezett áremelés, hiszen ez elfogadhatóbb lehet az ügyfél számára, mint egy azonnal 30%-os emelés
 9. Gondolkodási időt hagyj az ügyfélnek, hogy a jó döntést hozhassa meg
 10. Empátiával, határozottan emelj árat

Az áremelés tehát egy olyan folyamat lesz minden vállalkozó és cég életében, amely a megfelelő kommunikáció mellett egy olyan megoldást hozhat, amelyből mindenki jól tud kijönni. Ha a cikkben olvasottak mellett további segítségre is szükséged van, bátran keress minket, mindenben a segítségedre leszünk!

Read More

A home office előnyei és hátrányai – Mikor, kinek és hogyan érdemes bevezetni az otthoni munkavégzést?

A home office, vagyis az otthoni munkavégzés intézménye már régóta létező fogalom, világszinten általános azonban csak 2020-ban, a Covid-19 járvány idején lett.

Ebben a cikkben bemutatjuk a home office minden előnyét és hátrányát. Megvizsgáljuk, hogy milyen körülmények között, mikor és kinek érdemes így végeznie a munkáját. Emellett pedig arra a kérdésre is keressük a választ, hogy a home office velünk marad, vagy kevésbé lesz elterjedt a jövőben?

Ha a vállalkozásod érintett a home office kapcsán, vagy csak érdekel a téma, akkor ennek a cikknek az elolvasásával sok hasznos információval gazdagodhatsz.

A home office a világjárvány előtt

Manapság szinte mindenki a pandémiával kapcsolatban kialakult egyéni és társadalmi elzárkózást látják annak okaként, hogy világszerte elterjedtté vált az otthoni munkavégzés.

Pedig korábban is jelentős volt azok száma, akik otthonról végezték a munkájukat. Sőt, ha kicsit visszautazunk az időben, igen meglepő számokat is találhatunk.

A XX. század elején, a második ipari forradalommal egy időben lett csak általánosan elterjedt munkába járás. A gyártási folyamatok átalakulása és a gyárak megjelenése természetesen megkövetelte, hogy egy hatalmas üzembe járjanak be a munkavállalók dolgozni.

home office

Korábban azonban igen jelentős volt azoknak a száma, akik otthoni munkavégzés keretein belül dolgoztak, ahogy arra rámutat Economis kutatása is.

A évezred végén is megmaradt azonban ez a fajta munkavégzés, de jóval kevesebb munkakört érintett, mint a korábbi századokban. Általában az egyéni vállalkozók és olyan szakmunkások dolgoztak így, akik otthon rendelkeztek egy műhellyel, és a megbízásaikat otthonról tudták intézni.

A home office előnyei

1. Utazási költségek megszűnnek

Az otthoni munkavégzés egyik legnagyobb előnye vitathatatlanul az, hogy a munkavállalók megspórolják a munkába való bejárás költségét.

Ez nem csak a munkavállalónak, hanem a munkáltató szempontjából is előnyös, hiszen így nem kell a visszatérítéssel foglalkozni.

A munkavállaló ráadásul nem csak az utazás költségeit, hanem az erre fordított időt is megspórolja, ami sokak számára még nagyobb jelentőséggel bír, mint a bérlet vagy a jegy megvásárlásának a kérdésköre.

dolgozó szoba

2. A munkavállaló a saját bioritmusához igazíthatja a napját

A home office lehetővé teszi a munkavállaló számára, hogy egy számára kellemesebb időben keljen fel, és kialakíthasson egy otthoni rutint, mielőtt munkához lát. Ez kifejezetten akkor lehet hasznos, ha kisgyerek is van a családban, akit így el tud vinni az óvodába illetve iskolába.

Ehhez persze az is szükséges, hogy a cég lehetővé tegye ezt. Például ha reggel 8-tól szól a munkaidő és mondjuk telefonos munkáról van szó, akkor nem opció, hogy 10-kor kezdjen a munkavállaló.

3. Erősödhet a bizalmi kapcsolat

Ha a munkáltató biztosítja a szabadságot a dolgozó számára, az pozitívan hathat a kapcsolatra. Persze csak akkor, ha a dolgozó és a vezetőség sem él ezzel vissza.

Ha a két fél között kiépül egy következetes és nyomon követhető rendszer, és egyértelműen produktív a munkavégzés, akkor kialakulhat egy olyan bizalom, ami a teljes kapcsolatot erősebbé és nyugodtabbá teheti.

Ha a munkáltató megbízik a dolgozóban, az pedig nem él vissza az otthonléttel, az mindkét fél számára gyümölcsöző lehet.

4. A munkavállaló hatékonysága nőhet

Ha az előző pont teljesül és kialakul a bizalom, akkor a munkavállaló a távmunka során kialakíthat magának otthon egy olyan beosztást, ami a számára legjobban megkönnyíti a munkavégzést.

Beiktathat kisebb szüneteket, vagy olyan körülményeket teremthet – csendes zene, kényelmesebb öltözet, stb. – amelyekre nem lenne lehetősége ha bent lenne a munkahelyén.

Ezek a körülmények rendkívüli mértékben növelhetik a hatékonyságot, így sokkal minőségibb a munkavégzés.

5. A munkáltatónak elég kisebb irodát fenntartani

A home office egyik legnagyobb előnye a munkáltató szemszögéből az, hogy mivel a munkavállalók java otthonról dolgozik, nem szükséges akkora irodát fenntartani, ahol mindenki elfér.

Ez jelentős mértékben csökkentheti a havi kiadásokat, ráadásul az így keletkező erőforrások a vállalat más területein is befektethetőek, így erősíthető például a géppark, vagy akár céges autók beszerzésére is lehet fordítani.

6. Nyugodtabb munkakörülmények

Egy munkahely kapcsán egyre több ember számára fontos tényező, hogy a légkör és a körülmények nyugodtak legyenek. Ez sajnos azonban nem teljesül minden esetben, sőt kifejezetten kevés a valóban nyugodt iroda.

Az otthoni munka során – különösen ha egyedül dolgozunk otthon – minimalizálható zavaró tényezők száma.

nyugalom

A home office hátrányai

1. Megnövekedett költségek

Home office esetén a munkavállalót terhelik az olyan költségek, mint az internetkapcsolat, a fűtés, áram, stb. biztosítása. Bár elsőre ez nem tűnhet jelentős költségnek, érdemes számításba venni ezeket.

A távmunka általában számítógépen és telefonon zajlik, eltekintve természetesen a kézműves foglalkozásoktól. Az egész napos otthoni munka során a számítógép folyamatosan fogyasztja az áramot. Bár ma már egyre alacsonyabb fogyasztású számítógépek vannak, hónapos szinten mindenképpen érezhető lesz a változás a fogyasztáson.

A fűtés ráadásul általában drágább mint az áram, így a téli hónapokban – amikor a fűtést a legtöbben lecsavarják ha nincs otthon senki – a fűtésszámla is magasabb lesz a home office alatt.

2. Bizalom hiányában a munkáltató nyomon követheti a munkavállalót

Ha nincs meg a bizalmi viszony, akkor a munkáltató több különféle módon, a megfelelő technológiai feltételek meglétével lekövetheti a munkavállalót. Ez sok feszültséget szülhet.

Vannak olyan programok, amelyek a céges laptopra telepítve figyelik a munkavállaló aktivitását. A távmunkában történő lekövetés frusztrálhatja a munkavállalót, ami igen hamar a munkaviszony megromlásához és felmondáshoz vezethet.

3. A fennakadások nehezebben orvosolhatók

Az online munkavégzés során nincs lehetőség arra, hogy egy munkatárstól vagy egy vezetőtől azonnali segítséget tudjon kérni a munkavállaló.

Ha egy munkafolyamat megakad, akkor fel kell venni a kapcsolatot online vagy telefonon egy másik emberrel, ami több időbe is kerülhet, ha éppen senki nem elérhető.

Egy irodában nagyobb eséllyel találunk segítséget, hiszen akár többedmagunkkal vagyunk így valaki jó eséllyel segítségünkre lesz.

A fennakadások telefonon való megoldása nem a legjobb módszer, ha például valamilyen informatikai problémák megoldásával foglalkozunk.

4. Nehezebb társasági életet élni

Bár a munkahely elsődlegesen nem ezt a célt szolgálja, de jó hangulatban sokkal jobban teljesítenek az emberek.

A home office esetén azonban megszűnik a folyamatos, sokszor a munkát pozitívan befolyásoló munkatársi jelenlét.

Sokan fontosnak tartják azt, hogy jó hangulatban, emberek között végezhessék a munkájukat, a home office azonban ezt a vágyat nem tudja kielégíteni, ami rengeteg ember számára kardinális.

társasági élet

5. A 24 órás rendelkezésre állás problematikája

A jó időbeosztás rendkívül fontos a sikeres home office-ban való működéshez.

Ha nem sikerül ez a munkavállalónak, akkor tovább is dolgoznia kell, és így kialakulhat benne az az érzés, hogy folyamatosan a munkáltató rendelkezésére kell állnia.

Ez persze nem valósul meg, de lehet az otthon dolgozóban kialakulhat egy ilyen megfelelési kényszer, ami hosszú távon frusztráló lehet. Ráadásul az otthoni kapcsolataira is negatív hatást gyakorolhat.

6. Könnyebben alakulhatnak ki konfliktusok

A home office további problémája, hogy a munkatársak között nincs személyes kontakt.

Az online térben nehezebben észlelik egymás metakommunikációját, így könnyebben alakulhatnak ki konfliktusok.

Ez valójában elkerülhetetlen, hiszen online nem csak a munkatársakkal, de senkivel, még a legjobb barátokkal sem lehet olyan minőségben kommunikálni mint személyesen.

Kinek éri meg otthonról dolgozni?

Értelemszerűen csak az tud otthonról dolgozni, akinek a munkáltatója ezt lehetővé teszi, illetve az önfoglalkoztatók tudnak otthonról dolgozni. De melyek azok a munkakörök és szakmák, ahol kifejezetten jól tud működni ezt a rendszer?

1. Oktatás

A home office előnyei és hátrányai az oktatásban igen jól kiütköznek. Különösen igaz volt ez az elmúlt pár évben, amikor a diákok és a tanárok is új helyzetben találták magukat.

A felnőttképzésben azonban jobban tud működni, itt ugyanis jó esetben a tanárnak nem kell foglalkoznia a fegyelmezéssel.

Az idegennyelv-oktatás és a különféle tanfolyamok jól tudnak működni otthoni munkavégzés során is.

online oktatás

2. Informatika

Az informatika és a számítástechnika területén már a járvány előtt is igen elterjedt volt a home office. Ezeket a munkákat jórészt számítógépen végzik, sé sokszor kötetlen a munkaidő, hiszen projektek és önálló munkákról van szó, amelyet nem kell folyamatosan ellenőrizni.

Az ellenőrzés és a meetingek pedig szintén online térben zajlanak.

3. Telefonos munkák

A számítástechnikához hasonlóan a telefonos munkák (ügyfélszolgálat, helpdesk) is szinte tökéletesen végezhetőek otthonról.

Itt azonban kevésbé kötetlen a munkaidő, hiszen általában meghatározott az időkeret, amit munkával kell tölteni.

Ettől a nehézségtől eltekintve maga a munkafolyamat kiválóan végezhető otthoni körülmények között is.

4. Tartalomgyártás

A tartalomgyártás, írás, grafikai munkák és hasonlók talán a legjobban otthonról végezhetők. Ezek általában kreatív munkák, amiben óriási előnyt jelenthet, ha a munkavállaló komfortosan érzi magát és ,,hazai pályán” van.

tartalomgyártás

Az otthoni munkavégzés bevezetése hogyan történjen?

A home office számos előnnyel és hátránnyal rendelkezik, de ha sikerül kiépíteni a bizalmat a munkavállaló és a munkaadó között, akkor igazán jó mód lehet a munkavégzésre.

Fontos azonban, hogy mindkét fél törekedjen legyen a problémák elkerülésében.

A munkáltató részéről az egyik legfontosabb tennivaló a megfelelő munkaeszközök biztosítása. Attól függően, hogy milyen munkáról van szó, egy számítógép/laptop illetve egy céges mobiltelefon mindenképpen szükséges.

Emellett a feleknek pontosan meg kell egyezniük a munkavégzés idejében, hogy elkerüljék az ebből fakadó kellemetlenségeket. Ha sikerül megfelelő rendszert kialakítani, azt rögzíteni is kell írásos formában, tehát módosítani kell a munkaszerződést a megbeszéltek szerint.

A home office a jövőben minden bizonnyal egyre nagyobb szerepet fog kapni. Egyre több területen fog megjelenni, így érdemes tisztában lenni az előnyeivel és a hátrányokkal, hogyha érintettek leszünk benne, tudatosan készülni tudjunk a problémák elkerülésére.

Read More

A munkába járás költségtérítése: hogyan működik?

A kívülről történő napi munkába járás címén érdemes néhány szabállyal, kérdéskörrel tisztában lenned. Az alábbiakban azt foglaljuk össze, milyen kötelezettségeid és milyen lehetőségeid vannak, ha a munkavállaló munkába járással kapcsolatos utazási kérdéseit szeretnéd megválaszolni.

A közigazgatási határon kívülről bejáró dolgozókon túl azoknak is rendkívül előnyös lehet a bejárás költségtérítése, akik közelebb dolgoznak.

De mit is jelent mindez és milyen szabályok vonatkoznak a költségtérítésre? Mikor kötelező a munkáltatónak kifizetnie az összeget, vagy annak egy részét, és mikor könyvelhető el plusz juttatásként?

Hogyan kell elszámolni ezekkel az összegekkel, mire kell odafigyelni, és miért lehet ez motiváló tényező a munkavállaló számára?

Következő cikkünkben végigvesszük, mit érdemes tudni , ha a munkavállaló munkába járással kapcsolatos költségeiről beszélünk.

Mi számít munkába járásnak munkavállalói viszonylatban?

Nem árulunk el titkot azzal, hogy a munkavállalót illető térítések között az is szerepel, honnan jár munkába az illető. Erre a Munka Törvénykönyvében is hivatkoznak.

Az Mt. 51.§-a alapján tehát mér tudjuk, hogy a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak azt a költségét, amely a munkaviszony létesítésével indokoltan merül fel. Az is ide köthető, hogy vannak esetek, amikor a munkába járással kapcsolatos utazási költségeket meg kell téríteni. De mi is számít munkába járásnak? Az alábbiak:

 • a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás, továbbá
 • a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy a tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő napi bejárás és hazautazás is. Amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét – annak földrajzi elhelyezkedése miatt – sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni, vagy olyan helyi közösségi közlekedési eszközzel tudja elérni, amelynek közlekedési útvonalát kifejezetten a település külterületén lévő munkáltató elérhetőségének biztosítása miatt létesítették, vagy módosították.

Ezek tehát azok az esetek, amikor mindenképpen foglalkoznod kell a költségtérítéssel.

tömegközlekedés

Munkába járás és hazautazás: van különbség?

Elsőre talán nem gondolnál rá, de a bejárás és a hazautazás között lehetnek költségkülönbségek.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) kormányrendelet értelmében munkába járásnak minősül:

 • a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely,
 • a munka helye között munkavégzési célból történő helyközi utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi bejárás és hazautazás, valamint
 • a közigazgatási határon belüli, a lakóhely vagy tartózkodási hely.

Ezen kívül a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő napi bejárás és hazautazás is ide tartozik. A törvény akkor érvényes, ha a munkavállaló a munkavégzés helyét – annak földrajzi elhelyezkedés miatt – sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni, vagy olyan helyi közösségi közlekedési eszközzel tudja megközelíteni, amelynek közlekedési útvonalát kifejezetten a település külterületén lévő munkáltató elérhetőségének biztosítása miatt létesítették vagy módosították.

A hazautazás ezzel szemben eltér a napi munkába járástól.

Ezalatt a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer – az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer – a lakóhelyre történő oda- és visszautazást értjük.

A hazautazással kapcsolatos költségtérítésnek van egy éves felső korlátja, amelyet minden évben közzétesz az illetékes miniszter.

Munkába járás költségtérítés: mikor kötelező?

Az egyszerűség kedvéért lássuk, hogy neked, mint munkáltatónak mi kötelező az utazási költségek megtérítésében:

 • közlekedési eszközt nézve a belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán történő utazást,
 • menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjáraton való utazást,
 • elővárosi vasúton (HÉV-en) történő utazást,
 • menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven történő utazás költségeinek meghatározott hányadát.

A munkáltató által fizetett napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás esetén a díjak legalább 86%-a.

költségtérítés

Mikor lehet plusz lehetőség?

Természetesen a kötelezőkön túl nagyobb mértékben is megtérítheted a költségeket.

Az utazási költségtérítés esetén, a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venned azt a bevételt, amelyet

 • utazási bérlettel, az utazási jeggyel történő, az említett kormányrendelet által előírt elszámolás ellenében, legfeljebb a bérlet, a jegy árát meg nem haladó értékben (ideértve azt az esetet is, ha a juttatás a munkáltató nevére szóló számla ellenében történő térítés formájában valósul meg), vagy
 • költségtérítés címén (ideértve különösen a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését is),
 • a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy,
 • hazautazásra a munkahely és a lakóhely között

közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 15 forint értékben kap a magánszemély.

Tehát a fenti esetekben 15 forint/km értékben megtérítheted a bejárást a munkavállalódnak.

Ezekben az esetekben csak az fontos, hogy a kormányrendelet szerinti munkába járás megvalósuljon.

Ebben az esetben a 9 Ft/km-es mérték felett magasabb összeget is téríthetsz adómentesen 15 Ft/km-es összegig, sőt a bérlet vagy jegy 100%-os ára is adómentesen téríthető.

Ezen felüli térítés esetén a magánszemély nem önálló tevékenységből származó jövedelemként (munkabérként) adózik.

Az SZJA törvény jóval engedékenyebb, ugyanis az adómentességet sem a közlekedési eszközhöz, sem pedig annak kényelmi szintjéhez nem köti.

Tehát az, hogy első osztályon, vagy IC-n utazik-e a munkavállaló, az teljesen a te döntésed.

helyi buszjárat

Hogyan kell elszámolni a bérlet vagy menetjegy árának összegét?

Jogszabály szerint elegendő a bérlet vagy a jegy leadása is az elszámoláshoz. Persze a cégnévre történő számla is jó megoldás lehet.

Nem csak a teljes árú jegyek és bérletek fogadhatók el: kedvezményes jegyeket, bérleteket is megtéríthetsz.

Mire kell figyelni? Például a MÁV Start Klub kártya család tagjaival, hisz általában ezek éves és teljes országos kedvezményes utazást jelentenek, sőt egyes esetekben átruházhatók.

Ezeket is adhatod dolgozóidnak, de ezesetben nem jár az adómentesség.

A 2022-es adózási változásokról itt olvashatsz bővebben!

Hogyan számoljuk el a helyi bérletet?

Azt már tudjuk, hogy ha például a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye közigazgatáson kívül esik, adómentesen elszámolható a jegy vagy a bérlet. De igaz ez a budapesti helyi bérletre is?

Sajnos ebben az esetben nemmel kell válaszolnunk. Ebben az esetben a bejárás fogalma értelmében a munkavállaló a munkahelytől eltérő településen lakik, de a helyi közlekedést nem átutazás céljából veszi igénybe, mert Budapesten belül leszáll a helyi járatról.

Így a HÉV bérlet árának 86%-át kötelező téríteni, viszont a budapesti helyi bérlet meghatározott juttatásként téríthető.

Mire figyelj a munkába járás költségtérítése esetén?

Vegyük most végig, miket tarts szem előtt, hogy törvényileg és térítésügyileg is rendben legyenek a lehetőségek.

 1. Az adómentességet tartsd szem előtt, ugyani, ahogyan fentebb is írtuk, több esetben nem érvényesíthető.
 2. A 86%-os térítés minimum érték: megállapodhattok úgy is, hogy más módon, például saját járattal oldod meg a munkavállaló bejárását.
 3. Egyes esetekben meghatározott mértékű összegre jogosult a munkavállaó: például, ha nincsen a két pont között közösségi közlekedés, vagy a munkarend miatt nem tudna bejárni, vagy azt csak hosszú várakozással tudja igénybe venni. A mozgáskorlátozottság illetve a bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke esetén szintén más szabályok érvényesülnek.

helyközi buszjárat

Miért lehet jó a munkavállalónak ez a lehetőség?

Az adómentességen túl a munkavállaló ösztönzése is jó érv lehet. Például, ha a környezettudatosság céges alapelv, a közösségi közlekedés használata kifejezetten jó megoldás lehet.

A kényelmes közlekedés, a biztos térítés pedig kinek ne jönne jól? Ha azt vesszük, mennyibe kerülnek a jegyek és a bérletek, és mindezt a munkavégzés helye közötti napi ingázással, és a saját költségei kárára tudja csak igénybe venni, akkor a munkavállaló számára kifejezetten hasznos juttatás lehet a közlekedés térítése.

Ha a munkavállaló nem szeretné igénybe venni a közösségi közlekedést, de a jelen üzemanyagárak mellett az autóját sem szívesen használná, szintén meggyőzhető és motiválható a költségtérítéssel.

A céges autó előnyeiről és lehetőségeiről innen informálódhatsz!

Miben tud segíteni a könyvelő?

Természetesen rengeteg további kérdés merülhet fel benned a bejárással kapcsolatban. A könyvelő és a bérszámfejtő minden kérdésben tud segíteni:

 • ha bizonytalan vagy az adómentességet illetően,
 • ha pontosítanád a jogszabályi vonatkozásokat,
 • ha speciális esetről van szó,
 • ha biztosra szeretnél menni a költségeket illetően, vagy
 • bármilyen egyéb kérdésed lenne.

Bérszámfejtési és könyvelési kérdésekben bátran fordulj hozzánk!

Read More

A 12 legfontosabb üzleti trend 2022-ben

Az év eleje mindig egy kis trendfigyeléssel kezdődik: legalábbis, ha a cégvezető szeret egy átfogó képet kapni a lehetőségekről. Ebben szeretnénk most Neked segíteni, és megmutatni, mi vár ránk az üzleti életben 2022-ben!

Az üzleti trendek változása minden évben fontos szempont a tervezésnél. Az aktuális trendek ugyanis nagyban formálják a piacot, amely a legtöbb cég életére hatással van.

Milyen változásokra számíthatunk 2022-ben? Az alábbi cikkben azokról a trendekről írunk, amelyek a legvalószínűbb és leglényegesebb fordulatokat tartogatják az üzleti életben.

Miért fontos figyelni az aktuális üzleti trendeket?

A koronavírus-járvány és a magával hozott gazdasági válság fenekestül felforgatta az üzleti világot. A változások most ennek függvényében alakulnak, de számos egyéb tényező is lebeg a fejünk felett, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül.

“Békeidőkben” is nagyban hozzájárulhat az üzleti trendek figyelése ahhoz, hogy az adott évet miként tervezzük. Most azonban a szokásosnál is praktikusabb, ha kicsit előre tervez és lát az ember, és belekalkulálja mind az üzleti tervébe, mind pedig a pénzügyi tervébe azokat a módosításokat, amelyek nem megfogják, hanem előrelendítik a cégét ebben a rohamosan változó világban.

Mire számíthatunk 2022-ben?

Nem lesz unalmas 2022 sem. Az ellátási láncok akadozása, a járvány és a gazdasági válság mellett számos trend felszálló ágban van, amelyek jó eséllyel komoly befolyással lesznek a business világára.

A legfontosabbak az alábbiak:

 • egyre nagyobb teret kap a kriptovaluta,
 • a fenntartható szemléletet minden cégnek el kell sajátítania,
 • érdemes lesz figyelni a megújuló energiaforrások nyújtotta lehetőségeket,
 • a hitelesség még nagyobb szerepet kap,
 • teret hódít az AI,
 • a digitalizáció térhódítása sosem látott mértékeket ölt,
 • a kommunikációra nagy hatással lesz az 5G és a 6G,
 • teret kap az internetes biztonság,
 • még nagyobb hangsúly lesz a videómarketingen,
 • a home office hétköznapivá válik,
 • fellendülnek az NFT platformok,
 • hangsúlyos lesz a blockchain technológia.

Lássuk ezeket egyesével, és ismerjük meg kicsit a jövőt!

1. Még inkább előretör a kriptovaluta

A kriptovaluta egyre inkább megmozgatja a pénzügyi életet. Az előrejelzések alapján 2022-ben egyre szélesebb körben használhatják majd fizetési eszközként. Az értékére adott előrejelzések alapján meglehetősen ingadozó jövőt jósolnak a kriptovalutáknak.

A járványhelyzet és a gazdasági változások óriási hatással lehetnek a valuták értékére és helyzetére. Az árfolyamok alapján kiemelkedő növekedés látható, azonban a gazdasági változások és a most folyamatosan alakuló piac okozhat nagy kiugrásokat és nagy visszaeséseket is.

Abban azonban egyetérthetünk a becslésekkel, hogy a kriptovalutát érdemes szemmel tartani, és sok esetben érdemes fizetőeszközként is bevonni egyre több esetben.

Cégvezetőként fontos, hogy a saját területeden folyamatosan figyeld a kriptovaluták okozta változásokat, és időben befektess, ha szükséges!

2. A fenntarthatóság kikerülhetetlenné válik

És ez bizony a pénzügyekre is hatással van. Mibe és hogyan érdemes befektetni? Mennyire kell szem előtt tartani és hogyan hat az üzleti életre?

Azt leszögezhetjük, hogy minden eddiginél fontosabb a zöld és környezetbarát üzleti tevékenység. Az ellátási lánc felülvizsgálatától, a csomagolás újrahasznosításáig minden jelentős hatással lehet arra a világra, amelyben élünk.

A fenntarthatóság pedig nemcsak a környezet, hanem a vállalkozásodnak is jót tesz. Az emberek közel kétharmada hajlandó felárat fizetni a környezetbarát termékekért és szolgáltatásokért. Ez a tendencia pedig folyamatosan növekedni fog, és pillanatokon belül arra eszmélhetsz majd, hogy a zöld szemlélet teljesen átszőtte a mindennapjainkat.

Ha eddig nem tettél lépéseket, 2022-ben gondold át, hogyan tudsz kapcsolódni a fenntarthatósághoz. Nem csak üzleti célokból!

3. A megújuló energiaforrásokba érdemes lesz befektetni

Ahogyan fentebb írtuk, az éghajlatváltozás hatásai kikerülhetetlenné teszik, hogy időt, energiát és legfőképp pénzt áldozzunk a megoldások oltárán. Tudatos cégvezetőként pedig te is biztosan átgondoltad már, milyen fejlesztéseket és befektetéseket tehetsz az ügy érdekében.

A fenntartható energia bevezetésének gyors növekedése már most is látványos: a járvány idején ez volt az egyetlen energiaágazat, amely növekedett.

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) szerint 2020-ban 40 %-kal több zöld energiát termeltek és használtak fel; az ügynökség pedig további növekedést vár 2022-ben. A fenntartható energiatermelés csökkenő költségei szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy a tömeges átvétel meghatározó legyen. 

Míg az újabb energia technológiák, mint például a magfúzió, a bioüzemanyag és a folyékony hidrogén elterjedése tovább tart, 2022-ben ezek kapcsán is komoly előrelépések elé nézünk.

Nagyobb szerepet kapnak majd a tárolási (akkumulátoros) technológiák, mivel megnő az igény a megújuló energia tárolására.

Ha eddig nem fordultál a megújulók felé, itt az idő, hogy komolyan elgondolkozz azon, hogyan fektethetsz be ezekbe a területekbe.

4. A hiteles márkaépítés mindennél fontosabbá válik

Az elmúlt 2 év eseményeit és marketingtrendjeit figyelembe véve a hitelesség sosem volt ennyire fontos. A vásárlóid egyre inkább fordulnak olyan cégek felé, akik valóban az igényeikre fókuszálnak, és megbízható minőséget adnak a számukra.

Az ügyfelek igényeit pedig csak úgy tudod kielégíteni, ha odafigyelsz rájuk, folyamatosan felméred a vágyaikat, és lehetőséget adsz számukra ahhoz, hogy tudatosan választhassanak.

Ehhez pedig figyelned kell a trendeket, a változásokat és az átalakuló piacot.

Meséld el a történeted, hozd magadhoz közelebb a vevőid! 2022-es terveid között mindenképpen kapjon szerepet a hitelesség és a megbízhatóság!

5. Teret hódít a mesterséges intelligencia

Az olyan iparágakban, mint a gyártás, a mezőgazdaság és a szállítás, az automatizálás már régóta létezik. A mesterséges intelligencia azonban most kap igazi lendületet, és ez  2022-ben még inkább tetten érhető lesz majd.

A mesterséges intelligencia értékes időt takaríthat meg a vállalatoknak az ismétlődő feladatokon. Az adatelemzéstől a gyakori vásárlói kérdések megválaszolásáig rengeteg területen alkalmazható már, gondoljunk csak a chatbotokra.

Jelenleg a vállalkozások 37%-a használ mesterséges intelligenciát, ami azt jelenti, hogy még az elsők között kapcsolódhatsz rá erre a trendre.

Használhatod például a

 • személyre szabás fejlesztéséhez, 
 • a keresési eredmények rangsorolásához, 
 • a termékek ajánlásához, 
 • az eszközök megértéséhez és vezérléséhez,
 • a jobb környezetmodellek készítéséhez,
 • az ipar automatizálásához,
 • a kommunikációs terhek csökkentéséhez.

Csak, hogy néhányat említsünk.

Mérd fel, hogy a vállalkozásodban hol használhatod a mesterséges intelligenciát, és miként csökkentheted a saját és munkavállalóid terheit!

6. Sosem látott mértékűvé válik a digitalizáció

Tény, hogy ez a jelenség már évek óta folyamatban van, de a 2022-es évben számos olyan területet érint, amely hatással lehet az üzleti életre. 

Tekintettel a nagy adatalapú kutatások és elemzések, valamint a felhőalapú számítástechnika közelmúltbeli növekedésére, 2022-ben a nagyteljesítményű számítástechnika használata még inkább elterjed majd. 

Emellett nagy teret kap majd a metaverzum, mely egy olyan digitális valóság, amely egyesíti a közösségi médiát, az online játékokat, a kiterjesztett valóságot, a virtuális valóságot és a kriptovalutákat, hogy lehetővé tegye a virtuális felhasználói interakciót. 

A jövő virtuális tere jól leírja a metaverzumot, hozzáférést biztosítva mindenféle szórakozáshoz és projekthez, beleértve a munkalehetőséget is.

Mindez hatalmas digitális fókuszt kap, hiszen magában foglalja a szórakozást, a társadalmi kapcsolatokat, a munka termelékenységét és a mindennapokat is. 

Egy teljes ökoszisztémát hoz majd létre a fejlesztők, alkalmazások, hirdetések és új digitális innovációk számára. A metaverzum kényelmes fogyasztást és a szolgáltatásokhoz való súrlódásmentes hozzáférést biztosít majd.

A metaverzum és a digitalizáció előretörése számos technológiai ágazat jövőjét befolyásolja majd. Ha közéjük tartozol, érdemes nyitott szemmel járni!

7. 5G és 6G

Vajon hogyan változtathatja meg a kommunikációt, és milyen jelentőséggel bír a hétköznapjainkra nézve?

Ahogy a távmunka és a home office általánossá válik, az internet megbízhatósága minden eddiginél fontosabb lesz. Ez pedig továbbra is ösztönzi az ezirányú kutatást és az internetes gazdaságot.

Egy előrejelzés szerint 2022-re 1,4 milliárddal több ember használja majd az internetet, szemben a 2017-es 3,4 milliárd felhasználóval. Ez a világ népességének csaknem 60 százalékának felel meg, nyolcmilliárdos lakosságot feltételezve. 

Ez érthetően nem csak nagyobb felhasználói bázist, hanem sokkal nagyobb energiákat is jelent majd.

Habár az 5G még gyerekcipőben jár, 2022-ben már a 6G-re is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek majd. Kínában és az Egyesült Államokban már javában kutatják a 6G-t, de már Japánban és Európában is komolyan foglalkoznak vele.

A kommunikáció és az internethasználat átalakulása mindenképpen érint téged is: kövesd figyelemmel az alakulásukat!

8. Az internetes biztonság egyre nagyobb teret kap

A fentiek értelmében a biztonság is kiemelkedő területté válik. 

Ahogy a világ egyre inkább digitálissá válik, a személyes és szervezeti kibertámadások is gyakoribbá válnak. 

2022 egyre több szektorokon átívelő kibertámadásokat tapasztalhatunk majd, és látni fogjuk, hogy az iparágak számos intézkedést hoznak. Ebbe beletartozik a munkavállalók oktatása is, így azonosíthatják és elkerülhetik a hálózati támadásokat.

Mérd fel a céged biztonsági helyzetét, és arra is fordíts gondot, hogy a munkavállalók is tisztában legyenek a megoldásokkal.

9. A videómarketing lesz az elsőszámú megoldás

Ez sokaknak már nem lehet újdonság: a K&K-nál is folyamatosan figyeljük a videók nyújtotta lehetőségeket és igyekszünk kihasználni azokat!

Mivel egyre több tartalom érhető el a fogyasztók számára, a vállalkozásoknak szükségük van valamire, ami megállítja az őket, és vásárlásra ösztönöz. A videómarketing egy fantasztikus módja ennek, különösen, ha valódi értéket is ad.

A videóknak rengeteg előnye van. Könnyen elkészíthetők, izgalmasak, sok bennük a lehetőség, és még a keresőmotorok is szeretik őket. 

Ha eddig nem tetted, itt az ideje nekiállni a videógyártásnak!

10. A home office intézménye mindennapossá válik

Annak ellenére, hogy mostanra sokan visszatértek az irodába, sok cég továbbra is lehetővé teszi az otthoni vagy hibrid munkavégzést.

A fenti trendek és változások mind afelé mutatnak, hogy az otthoni munkavégzés legalább olyan eredményes, mint az irodai. Ráadásul kisebb terhelést jelent a cég számára, és sok esetben a munkavállalók számára is sokkal kényelmesebb megoldást jelent.

Egyre több országban alkalmazzák emellett a négy napos munkahetet is, ahol a tapasztalatok azt mondatják, akár 20%-kal is növekedhet a teljesítmény. 

Habár Magyarországon még nem tartanak itt a cégek, az irány és a lehetőségek már láthatók.

A home office intézménye nem csak meggondolandó, hanem szinte kötelező. Amennyiben megoldható a cégednél ez a megoldás, érdemes bevezetni, és kikérni erről a munkavállalók véleményét is.

11. Fellendülnek az NFT platformok

A nem helyettesíthető token (NFT) egy digitális jelenség: számítógépes kód és adat, amely valaminek a tulajdonjogát közvetíti. Ez lehet online: például virtuális ingatlan a digitális világban vagy speciális felszerelés egy videojátékban. 

Az NFT lehet hibrid is: például annak eldöntési joga, hogy ki bérelhet szobát egy lakótérben. De lehet baseball kártya, Ronaldo első labdája, veterán autó vagy egy darab föld egy nagyváros központjában: mindegyik egyedülálló, és átvihető az NFT-hez.

2022-ben valószínűleg mindenhol látni fogunk NFT-ket; ide tartoznak a filmek, tévéműsorok, könyvek stb. A digitális gazdaság részét képezik, és egyre általánossá válnak, mert lehetővé teszik az emberek számára, hogy birtokoljanak valamit, ami kicsit túlmutat a kereteken – például egy műalkotást vagy egy karaktert. 

A digitális gazdaság számos online piacból tevődik össze, ideértve a játékgazdaságokat, a virtuális ingatlanokat, és még olyan közösségi médiaplatformokat is, mint a Facebook.

Ismerd meg az NFT jelenségét, és figyeld meg, hogyan kapcsolódhat mindez a cégedhez!

12. Uralkodóvá válik a blockchain technológia

A blokklánc, lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy nyomon kövessék a tranzakciókat, és ellenőrizetlen felekkel üzleteljenek – még pénzintézetek segítsége nélkül is. 

Sok esetben ez a technológia megoldja a szervezetek egyik legnagyobb problémáját: a hálózatokban megosztott információ biztonságos kezelését. Ez jelenthet biztonságos fizetési protokollokat kereső pénzügyi szolgáltatásokat, állampolgári adatokat kezelő hivatalos szervekről vagy az ellátási láncok átláthatóságát növelni kívánó vállalkozásokat.

Ez az új képesség jelentősen csökkenti az üzleti konfliktusokat; további előnyökkel is jár, például csak hozzáfűzhető adatstruktúrával, átláthatósággal, biztonsággal, és decentralizációval.

A blokklánc-technológia egyre terjed, és továbbra is sok iparágat zavar meg, a játéktól és a kormányzástól a pénzügyekig. Az NFT-k és a metaverzum új térnyerésével a blokklánc fontosabbá válik 2022-ben.

Neked vajon milyen előnyöket tartogat a blokklánc technológia? Mérd fel!

Egy lépéssel a versenytársak előtt

A fenti trendek sok esetben rendkívül futurisztikusnak és meglepőnek tűnhetnek, hacsak nem követed figyelemmel folyamatosan a piac és a gazdaság változásait.

Mérd fel, hogy ezek a lehetőségek mennyire építhetők be az idei üzleti terveidbe, és milyen módon kapcsolódnak ehhez a versenytársaid. Jó eséllyel képet kaphatsz arról, hogy mik a fejlesztendő területek.

Hogy miért? Ha szeretnél első lenni a lehetőségek megtalálásában és kiaknzásában, most itt az idő!

Ha pénzügyi kérdéseid lennének, keress minket, és segítünk megtalálni a megfelelő megoldást!

Read More

Így fejlődj vállalkozóként 2022-ben

A siker kulcsa sok esetben az elhatározáson és a szorgalmon múlik: a jól kialakított stratégia mellett fontos, hogy minden alkalommal, amikor csak lehetőséged adódik rá, befektess a szakmai fejlődésedbe is.

Szakmai fejlődés: minden elhivatott vállalkozó álma, azonban gyakran megvonjuk magunktól azt az időt, amit a fejlődésünkbe fektetnénk. 

De miért olyan fontos ez, és milyen lehetőségeid vannak? Azt tanácsoljuk, ha eddig nem tetted, 2022-ben invesztálj magadba: mi pedig megmutatjuk, hogyan fogj hozzá!

Miért fontos a szakmai fejlődés?

A szakmai fejlődést, az önmagukba való idő- és energiabefektetést sokan elhanyagolják, általában idő és pénz hiányában.

Pedig az új készségek elsajátítása nem csak azért fontos, mert kihívást jelent és motiválhat, hanem azért is, mert a vállalkozás fejlődésére nézve kulcsfontosságú.

A jól kialakított struktúra és a folyamatos visszajelzés neked is szükséges a fejlődéshez: a tanulás és a tréningek pedig a munkavállalóidra is ösztönzően hathatnak.

Hiába alakítod ki jól a munkafolyamatokat, ha nincsenek újabb és újabb elemek, amelyek reagálnak a piac változásaira és az iparág adta esélyekre.

Ma már a lehetőségek tárháza végtelen: a folyamatos szakmai képzések mellett vezetői tréningek, üzleti coaching is rendelkezésedre áll. Mi azt tanácsoljuk neked, legalább évente két olyan tanulási lehetőséget iktass be a mindennapjaidba, amelyek előrelendítik a vállalkozásod és a szakmai fejlődésed.

Milyen lehetőségeid vannak?

Stratégia, oktatás, networking, képzések, tréningek, visszajelzések: csak, hogy néhányat említsünk azok közül, amik várhatnak rád, ha időt szánsz magadra.

Lássuk, mik azok a pontok, amiket ha végigveszel, és beiktatsz az életedbe, garantált a szakmai előrelépésed!

1. Az üzleti stratégia

Minden jól működő vállalkozás alfája és omegája az üzleti terv és a pénzügyi terv. Ha a céged és a saját fejlődésed a cél, ezeket semmiképp sem hagyhatod ki a stratégiádból.

Az a tapasztalatunk, hogy mivel idő- és energiaigényes folyamatokról van szó, sok cégvezető nem rendelkezik ezekkel a fontos tervezésekkel. Pedig a jól átgondolt tervek irányba rakhatják a céget, segítenek megismerni a folyamatokat, a piacot, és olyan célokat fogalmazhatnak meg, amelyek nyereséget termelnek.

Az üzleti terv előrevetíti a lehetőségeket, megmutatja, hol kell fejlődnöd, hogyan tervezz, miként valósítsd meg az elképzeléseid. 

A terv mellé reális üzleti célokat is érdemes társítani, a kettő ugyanis nemigen létezik egymás nélkül.

Mindennek megkoronázásaként pedig a pénzügyi terv segít abban, hogy a fentiekhez konkrét számok is társuljanak: ha ezeket elkészíted és folyamatosan frissíted, garantált a céged fejlődése. És ezáltal a szakmai fejlődésed is, hiszen egy ilyen terv elkészítése rengeteg inspirációt ad a kezedbe.

2. Légy nyitott!

A tanuláshoz és fejlődéshez az is hozzátartozik, hogy nyitott vagy mások véleményére, és hajlandó vagy időnként kiszervezni olyan feladatokat, amelyeket más szakemberek hozzáértőbben láthatnak el.

Észre kell venned, hogy nem tarthatsz mindent a kezedben: ez elaprózódáshoz és sok esetben kiégéshez vezethet. Vannak olyan területek, amelyeket jobb, ha profikra bízol.

Ez lehet a marketing területe, vagy a könyvelésé, ahol a szakemberek folyamatos tanácsokkal láthatnak el, hogy egyre jobb és jobb legyél. Ez persze a cégednek is jót tesz, hiszen a könyvelési feladatok kiszervezése adózási szempontból is előnyödre válhat.

Járj nyitott szemmel, és tanulj! A trendek ismerete mellett kiemelten fontos, hogy más, szakmabeli kollégákkal is beszélgess, figyeld a konkurenciát, és merj kockáztatni, ha az üzleti terved engedi!

3. Szakmai kapcsolatok

A stratégia cselekvéssé alakításában rengeteget segíthet a kapcsolati tőke. Ehhez nem árt néha konferenciákra, előadásokra járni, megismerni az újdonságokat, és megismerni minél több embert az üzleti életből.

Gyakori tapasztalat, hogy pár órás szakmai beszélgetés előremutatóbb lehet, sőt mi több, inspirálóbb, mint egy több hetes képzés.

A motivációd megtalálása sokszor ilyen beszélgetésekben rejlik: és, mint azt tudjuk, motiváció nélkül nincsen fejlődés!

4. Fektess be az oktatásba!

A vezetők és az alkalmazottak képzése szintén nem kikerülhető tényező.

A vezetői tréningek a már meglévő készségek mellett újakat is eredményezhetnek: ez pedig nem csak ösztönzően hathat rád és a menedzsmentre, hanem a céges fejlődést is előidézheti. 

Mindenki másban jó: ezeket az erősségeket ki kell aknázni, invesztálni kell beléjük, hiszen ezzel növelheted a cég diverzitását, motiválhatod a munkavállalóid és elősegítheted az alacsony fluktuációt is.

Az alkalmazottak inspirálása legalább olyan fontos, mint a saját szakmai előrelépésed: ne sajnáld az időt és a pénzt az olyan képzésektől, amelyek segítik a munkavállalók fejlődését.

Egy jól összerakott mentorprogram a munkavállalóidnak is kedvez: bátran fordulj üzleti coach-hoz!

5. Kérj visszajelzést!

Magyarország feedback kultúrája igen szegényes: nem tartjuk kellőképpen fontosnak azt, hogy visszajelzést adjunk szakmai berkeken belül.

A munkavállalóknak adott visszajelzések legyenek rendszeresek és átgondoltak: sokkal szívesebben dolgoznak majd egy olyan helyen, ahol egyénileg is elismertek, pozitiv és negatív kritikát is kapnak, hiszen így látják, miben érdemes fejlődni, és milyen lehetőségeik vannak.

De a saját szakmai életedre adott visszajelzések is legalább ilyen fontosak! Kérj visszacsatolást azoktól, akik átlátják a munkád: ez lehet közvetlenül a menedzsment felől érkezi jelzés, de lehet a vezetői képességeidre adott válasz is.

Ne félj a kritikától: a fejlődésed záloga, ha meglátod és megfogadod azokat a tanácsokat, amelyek változásra ösztönözhetnek.

6. Olvass rendszeresen!

A tanulás mellett a rendszeres olvasás is lényeges: a szakmai hírek követése mellett járj nyitott szemmel, és ha találsz egy-egy motiváló szakmai könyvet, csapj le rá!

Az olvasás fejleszti kreativitást, csökkenti a stresszt, serkenti a memóriaműködést, és innovatív gondolkodáshoz vezethet.

Ha nincs elég időd, de például sokat ülsz autóban, vagy sokat utazol, hallgass podcasteket: amellett, hogy remek időtöltés, a fejlődésedben is segíthet.

7. Add át a tudásod!

A tudásátadás nem csak mások szemléletét formálhatja, hanem neked is új perspektívákat mutathat. Az új nézőpontok pedig kiszélesítheti az üzleti világról alkotott képet.

Amikor megosztod a tapasztalataidat, ráhangolódhatsz az ötleteidre, és másokat is inspirálhatsz velük. A legjobb gondolatok csapatban születnek, nem feltétlenül a zuhany alatt: egyik ötlet követi a másikat, míg konkrét cselekvéssé nem érik a beszélgetés.

A tudásátadás emellett kapcsolatépítésre is jó, sőt, üzleti hasznot is kovácsolhatsz belőle: az előadások, a tréningek megalkotása, sablonok elkészítése másoknak is segíthet, de emellett téged is pozícionálhat az üzleti világban.

A szakértői státusz elérése a szakmai fejlődésednek és a cégednek is jót tesz.

8. Ismerd meg magad!

A tudatosság és az önismeret nem csak a magánéletben fontosak: az üzleti fejlődésben is lényeges szerepet kapnak, hiszen egy sikeres vezető ismeri az erősségeit és a gyengeségeit, fejleszti azokat és profitál belőlük.

Hosszú út vezet odáig, hogy ez a mindennapjaid részét képezze, és ez a tanulás sosem hagyható abba. 

Az önellenőrzés és a felülvizsgálat szakmai szempontból is jelentős, de mindezt érdemes megtenned a saját előremeneteled kapcsán is. Kérj visszajelzést, tekintsd át a folyamataid és vedd figyelembe az esetleges buktatókat és lehetőségeket!

A szakmai fejlődés és tudatosság fontos része, hogy olyan szakemberekkel vedd körbe magad, akik ugyanezt a nézetet vallják. Lehetsz tudatos a könyvelés terén, szánhatsz kevesebb időt az operatív feladatokra, hogy több energia jusson a stratégiára, az ön- és cégfejlesztésre és az edukációra.

Ha magadba fektetsz, a vállalkozásod is meghálálja!

Az előremeneteled és a céged fejlődése nem csak rajtad áll: hallgass meg másokat, nyiss a véleményekre!

Sok olyan vállalkozást láttunk már, ahol a cégvezető szeretett volna mindent a kezében tartani, de a határaid feszegetése nem egyenlő azzal, hogy mindent szeretnél te magad elvégezni.

2022-re azt javasoljuk neked, hogy szánj mindennap időt a mentális és szakmai fejlődésedre, legyél tudatosabb cégvezető, és ne vedd el magadtól a pihenés lehetőségét sem.

A feltöltődés mellett a folyamatos tanulás és a motiváció felszínen tartása kiemelten fontos! 

Vedd körbe magad olyan kapcsolati hálóval, akik segítik a munkád, akiktől szívesen kérsz tanácsot, és akikben maximálisan megbízol.

A mi elvünk az, hogy a tudatosság minden területre beépíthető. Ha ez a cél lebeg a szemed előtt, beszélgess velünk, ismerj meg minket, hogy a következő év még felkészültebben érhessen!

Read More